Çeviri İçin Tanıtım

Düzce Üniversitesi Deprem Uygulama Ve Araştırma Merkezi 3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Rektörlüğümüze bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Merkez;

- Uluslararası bilimsel kuruluşlar, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık gibi konularda işbirliği yapmak,

- Merkez çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bu toplantılara katılmak,

- Bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

- Plana esas jeolojik, tektonik, geoteknik ve depremsellik incelemelerini yapmak ve sonuçları paylaşmak, yerleşim alanlarındaki zemin davranışı konularında çalışmalarda bulunmak ve rapor düzenlemek,

- Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kurtarma ekibini oluşturmak ve eğitmek amacıyla kurulmuştur.

 Merkezin Görevleri şunlardır:

a) Deprem sonucu meydana gelen yapı hasarları, hasarların nedenleri ve çok fazla can kaybına neden olan bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, alınması gereken önlemlerin görsel ve uygulamalı olarak sunulduğu, halka açık bir gösterim alanı oluşturmak.

b) Depremlerden büyük zarar gören Türkiye’de, depremlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirlemeye ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, çalıştığı konularda veri toplamak.

c) Depremle ilgili gelişmeleri, yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında halka aktarmak ve gerekli önemlerin alınması yolunda eğitsel faaliyetler yapmak.

ç) Düzce ili ve çevresi başta olmak üzere deprem riski bulunan bölge ve yerleşimlerdeki mevcut yapı stokunun depremlere karşı risk tespit çalışmalarını yürütmek.

d) Yapıların onarım-güçlendirme projelerinin hazırlanma ve uygulama çalışmalarını yürütmek.

e) Merkeze bağlı zayıf ve kuvvetli deprem istasyon şebekelerini kurmak, işletmek, kaydedilen deprem verilerini yayınlamak, arşivlemek.

f) Düzce Üniversitesi Afet Yönetim Planını hazırlamak.